Gmina Konstantynów położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Północna część gminy styka się z rzeką Bug i na długości 530 metrów stanowi granicę państwa z Republiką Białorusi. Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy położony jest w zasięgu Równiny Łukowskiej należącej do Niziny Podlaskiej.

Od wschodu na odcinku 24,2 km gmina Konstantynów sąsiaduje z gminą Janów Podlaski, od południa na odcinku 9,0 km z gminą Leśna Podlaska – w województwie lubelskim, od zachodu na odcinku 6,2 km z gminą Kornica i na odcinku 12,3 km z gminą Sarnaki – w województwie mazowieckim, oraz poprzez rzekę Bug z gminą Mielnik w województwie podlaskim na odcinku 4,0 km.

Gmina Konstantynów, pod względem powierzchni (87 km2), jest gminą małą, a jej siedziba oddalona jest od Lublina – 150 km, natomiast od Białej Podlaskiej – 20 km. W skład gminy Konstantynów wchodzi 14 obrębów, w każdym z nich znajduje się siedziba sołectwa.

W Konstantynowie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie Nr 698 Siedlce – Terespol o długości w granicach gminy 12,0 km, oraz przechodząca przez środkową część gminy na odcinku 6,5 km Nr 811 Sarnaki – Biała Podlaska, która docelowo będzie drogą dojazdową do przyszłej autostrady A-2.

Gmina Konstantynów obejmuje teren o powierzchni 8706 ha. Północna część gminy posiada charakter leśny, znajduje się tu zwarty duży kompleks leśny – Las Konstantynów. Południowy rejon gminy ma charakter rolniczy, przeważają grunty orne z dominującymi glebami IV klasy bonitacyjnej. Występują tu też mniejsze kompleksy leśne.

Centrum gminy stanowi osada Konstantynów, położona przy węźle komunikacyjnym, krzyżujących się tu dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 698. Pozostałe osadnictwo skupione jest w następujących wsiach położonych w części południowej gminy: Komarno, Komarno Kolonia, Wólka Polinowska, Solinki. Bezpośrednio z gruntami wsi Konstantynów sąsiadują: Konstantynów Kolonia, Zakalinki, Zakalinki Kolonia, Witoldów, Wandopol, Wiechowicze, Zakanale. W części północnej gminy znajdują się: Antolin i położone nad Bugiem Gnojno. Wsie mają charakter „ulicówek”, z zabudową wzdłuż dróg. Dominuje siedliskowy charakter zabudowy.

Teren gminy ma charakter lekko falistej równiny. Gmina Konstantynów jest położona w zlewni rzeki Bug. Ze względu na występowanie na południe od Gnojna dość wysokich wzgórz morenowych, rzeka Bug odwadnia niewielką północną część gminy. Gmina Konstantynów jest dosyć uboga w zbiorniki wód stojących. Do naturalnych należą starorzecza w dolinie Bugu o różnym stopniu sukcesji roślinności i wypłaceniu. Oprócz w/w nielicznie występują niewielkie śródpolne „oczka” wodne oraz torfiarki w dolinie rzeki Czyżówki.

Krajobraz obszaru Gminy Konstantynów ma charakter rolniczo – łąkowo-leśny, wynikający z form użytkowania ziemi i występujących tu zbiorowisk roślinnych. Elementem najbardziej różniącym krajobraz jest szata roślinna, występująca w formie zbiorowisk leśnych i łąkowych, dolina rzeki Bug oraz sieć osadnicza i komunikacyjna. Krajobraz na terenie Gminy Konstantynów zachował walory naturalnego krajobrazu terenów wiejskich. Środowisko przyrodnicze tego terenu odznacza się występowaniem roślin rzadkich i chronionych

Na terenie Gminy Konstantynów jest wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, m. in.: Zespół pałacowo-parkowy w Konstantynowie, Neogotycki kościół pod wezwaniem św. Elżbiety wybudowany w latach 1905-1909 wraz z plebanią z 1910 roku, Zespół folwarczny w Konstantynowie z XIX wieku, Cerkiew prawosławna w zbudowana w roku 1875 – obecnie kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie, Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Komarnie, oraz kaplica z 1884 roku z drewnianą dzwonnicą z II połowy XIX wieku, Cmentarz unicki w Konstantynowie z XIX wieku, Założenie dworsko-ogrodowe w Wiechowiczach.