Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 Tytuł projektu:

Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów”

Nr umowy/aneksu: RPLU.04.01.00-06-0125/16-00

Data zawarcia umowy: 20.01.2017

Data zawarcia ostatniego aneksu: 08.11.2018

Beneficjent: GMINA KONSTANTYNÓW

Wartość całkowita projektu: 2.824.083,41 PLN

Wydatki kwalifikowane: 2.741.664,03 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 2.330.414,92 PLN

Procent dofinansowania: 85,00 %

Krótki opis projektu :

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Konstantynów, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy na zapewnienie ciepła użytkowego, ciepłej wody i energii elektrycznej. Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich zaobserwowanych potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie problemów.

W ramach inwestycji zaplanowano realizację następujących zadań:

  • wykonanie instalacji solarnych -187 szt.
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznych – 70 szt.
  • Wykonanie kotłów na biomasę – 16 szt.

oraz studium wykonalności, projekt techniczny, nadzór inwestorski, strona internetowa, promocja projektu, zarządzanie projektem oraz niekwalifikowane górna wężownica z montażem.

Instalacje zostały wyposażone w najnowsze technologie pozwalające na pomiar, obsługę i monitoring pracy instalacji. Utworzona platforma internetowa umożliwia podgląd, parametry pracy i ilości wyprodukowanej energii z kolektorów solarnych. Kotły na pelet są wyposażone  w moduł internetowy za pomocą którego użytkownicy mają możliwość zdalnego monitorowania pracy kotła oraz modyfikacji parametrów pracy jego regulatora.

Realizacja wyżej wymieniony zadań umożliwi osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu oraz zrealizowanie celu głównego projektu.

Wskaźnik rezultatu:

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – 1,22 MW
  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 197,35 tony ekwiwalentu CO2/rok
  3. Produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 139,67 MWhe/rok
  4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 501,46 MWht/rok

Z efektów realizacji projektu będą korzystać różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Konstantynów.